Paweł Nowak

Paweł Nowak

Dyrektor Zarządzający | Goodvalley Polska

BIOGRAPHY Paweł Nowak - CEO Goodvalley Poland

Pawel has worked in the meat industry since 1996, and as a part of the Goodvalley team since 2005. He has gained experience both as a specialist in meat technology and as a team leader working with large teams. His broad experience and practical knowledge are complemented by his educational background. Pawel graduated from the Food Technology Department at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. He also holds an MBA Executive degree from the Poznań University of Economics and Georgia State University in Atlanta. As the CEO of Goodvalley Poland, he is responsible for the company's operations, sustainable development, and consistent company image within agriculture. Thanks to his education and experience, he supports production areas, and due to his interests and acquired competencies, he contributes to the company’s commercial development. Paweł is passionate about meat’s culinary and nutritional use (in 2002 he received the prestigious title of Technologist of the Year), team management psychology, and working with people, he is also interested in widely understood marketing and the phenomena behind consumer decision-making processes.

Notatka Biograficzna Paweł Nowak – Dyrektor Zarządzający Goodvalley Polska

Paweł pracuje w branży mięsnej od 1996 roku, a w zespole Goodvalley od 2005 roku. Zdobył doświadczenie zarówno jako specjalista w dziedzinie technologii mięsa, oraz jako lider dużego zespołu. Jego szerokie doświadczenie i praktyczną wiedzę uzupełnia wykształcenie. Paweł jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Posiada również tytuł MBA Executive Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Georgia State University w Atlancie. Jako Dyrektor Zarządzający Goodvalley Polska odpowiada za działalność operacyjną firmy, zrównoważony rozwój oraz spójny wizerunek firmy w rolnictwie. Dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu wspiera obszary produkcyjne, a dzięki swoim zainteresowaniom i nabytym kompetencjom przyczynia się do rozwoju komercyjnego firmy. Paweł jest pasjonatem kulinarnego i żywieniowego wykorzystania mięsa (w 2002 roku otrzymał prestiżowy tytuł Technologa Roku), psychologii zarządzania zespołem oraz pracy z ludźmi, interesuje się również szeroko pojętym marketingiem i zjawiskami stojącymi za procesami decyzyjnymi konsumentów.

10:20 - 11:20

DEBATA: Rynek, trendy, inwestycje. Kierunki rozwoju branży